วันเสาร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2557

ประวัติส่วนบุคคล ประวัติส่วนบุคคล


ชื่อ  นางสาว วลาสินี  เจริญวัย  
                    
ตำแหน่ง          ครูผู้สอน

สถานศึกษา     โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย

สังกัด    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

อำเภอ    บางพลี        จังหวัด    สมุทรปราการ 
         
รหัสไปรษณีย์    10540

สัญชาติ   ไทย         เชื้อชาติ    ไทย    ศาสนา      พุทธ

ภูมิลำเนา   อยู่บ้านเลขที่   179    หมู่ที่   3    บ้านมาลา  
         
ตำบลชุมแพ  อำเภอชุมแพ     จังหวัดขอนแก่น   
       
รหัสไปรษณีย์    40130


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น